Adatvédelmi Tájékoztató

Örömmel fogadjuk vállalatunk iránti érdeklődését. Az adatvédelem kiemelten fontos az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG ügyvezetése számára. Internetes honlapunk használata alapvetően személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Amennyiben azonban az érintett személy igénybe szeretné venni vállalatunk bizonyos szolgáltatásait a honlapunkon keresztül, úgy szükség lehet személyes adatainak megadására. Amennyiben személyes adatok kezelése szükséges és erre törvényi rendelkezés nem vonatkozik, úgy mindenképpen bekérjük az érintett személy hozzájárulását.

A személyes adatok, úgymint név, cím, e-mail cím vagy telefonszám kezelése minden esetben az adatvédelmi alapelvekkel és az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG-ra is érvényes hatályú nemzeti adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik. Ezen Adatvédelmi Tájékoztató segítségével szeretné vállalatunk a nyilvánosságot tájékoztatni az általunk gyűjtött, használt és kezelt személyes adatok típusáról, terjedelméről és az adatkezelés céljáról. Továbbá ezen Adatvédelmi Tájékoztatóban szeretnénk az érintett személyeket az őket megillető jogaikról informálni.

Az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG mint „adatkezelő“, számos technikai és szervezési intézkedést hozott, hogy a honlapon kezelt személyes adatok lehető legnagyobb biztonságát garantálni tudja. Ugyannakkor az internetalapú adatátvitel alapvetően biztonsági kockázattal járhat, így a tökéletes biztonság nem szavatolható. Ebből az okból kifolyólag minden érintett személy szabadon dönthet arról, hogy személyes adatait esetlegesen más alternatív módon, például telefonon közli velünk.

1. Fogalom meghatározások

Az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG Adatvédelmi Tájékoztatója azon fogalmakon alapszik, melyeket az Európai Parlament és Tanács az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) kibocsátásakor használt. Adatvédelmi Tájékoztatónknak nemcsak a nyilvánosság, de megbízóink és üzleti partnereink számára is egyszerűen olvashatónak és értelmezhetőnek kell lennie. Hogy ez megvalósulhasson, először is el szeretnénk magyarázni Önöknek a felhasznált fogalmakat.

Ebben az Adatvédelmi Tájékoztatóban többek között a következő fogalmakat használjuk:

 • a) személyes adat

  Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • b) érintett

  Érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, mely személyes adatai az adatkezelő által feldolgozásra kerülnek.

 • c) adatkezelés

  Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • d) az adatkezelés korlátozása

  A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 • e) profilalkotás

  Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 • f) álnevesítés

  A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 • g) adatkezelő

  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • h) adatfeldolgozó

  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • i) címzett

  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

 • j) harmadik fél

  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 • k) az érintett hozzájárulása

  Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az Általános Adatvédelmi Rendelet, más az EU tagállamaiban érvényes adatvédelmi törvény és egyéb adatvédelmi jellegű határozatok értelmében adatkezelő:

NAT Neuberger Anlagen-Technik AG
Kopernikusstr. 27
85221 Dachau
Németország
Tel.: +49 (0)8131 5174-0
E-mail: nat.dachau@nat.eu
Honlap: www.nat.eu

3. Adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Maximilian Walk

NAT Neuberger Anlagen-Technik AG
Kopernikusstr. 27
85221 Dachau
Németország
Tel.: +49(0)8131 5174-3927
E-mail: datenschutz@nat.eu
Honlap: www.nat.eu

Minden érintett bármikor, bármilyen adatvédelmi jellegű kérdésével, észrevételével fordulhat cégünk adatvédelmi tisztviselőjéhez.

4. Cookie-k (sütik)

Az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG weboldala cookie-kat, másnéven sütiket használ. A sütik olyan szöveges adatfájlok, melyek a webböngésző által az Ön böngészésre használt eszközére kerülnek elhelyezésre és mentésre.

Számos internetes honlap és szerver használ sütiket. Sok süti tartamaz ún. süti azonosító számot. Ez a szám egyértelműen azonosítja a sütit. Egy olyan számsorból áll, mely segítségével a honlapok és szerver hozzárendelhetővé válik a konkrét webkeresőhöz, melyben a süti lementésre került. Ez teszi lehetővé a látogatott honlapok és szerverek számára, hogy az érintett saját böngészőjét más internetes böngészőktől -melyek más sütiket tartalmaznak – megkülönböztesse. Így egy bizonyos böngésző az egyértelmű azonosító száma alapján felismerhetővé és beazonosíthatóvá válik.

Sütik használatával tud az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG felhasználóinak felhasználóbarátabb szolgáltatást nyújtani, mely a sütik elhelyezése nélkül nem lenne lehetséges.

Ezen sütik segítségével tudjuk a honlapunkon megjelenő tartalmakat, ajánlatokat a felhasználó igényeire szabottan optimalizálni. Mint említettük, a sütik teszik lehetővé számunkra honlapunk látogatóinak felismerését. Ezen felismerés célja, hogy megkönnyítsék látogatóink számára honlapunk használatát. Az olyan weboldal - mely sütiket használ - látogatójának például nem kell minden egyes alkalommal megadnia hozzáférési adatait, amikor felkeresi a weboldalt, mert ezt a feladatot a honlap és a látogató számítógépes rendszerén elhelyezett sütik látják el. További példa az online webshop kosarak sütijei. A webáruház sütijei megjegyzik maguknak azokat a termékeket, melyeket a vevő virtuális kosarába tett.

Az érintettnek bármikor lehetősége nyílik az alkalmazott internetes böngésző egy megfelelő beállításának segítségével, a sütik honlapunk által történő elhelyezését megtiltani és ezáltal a süti elhelyezését hosszabb időre letiltani. Továbbá bármikor lehetősége nyílik a már elhelyezett sütiket egy böngésző vagy egy más program segítségével törölni. Ez minden manapság használatos böngészővel lehetséges. Amennyiben az érintett letiltja a sütik elhelyezését a használt keresőben, úgy előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között nem tudja majd honlapunk minden funkcióját teljeskörűen használni.

5. Általános adatok és információk rögzítése

Az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG honlapja a honlap minden egyes érintett vagy automatikus rendszer általi betöltésével rögzít egy sor általános adatot és információt. Ezek az általános adatok és információk a szerver naplófájl bejegyzéseiben kerülnek mentésre. Rögzítésre kerülhet (1) az érintett által használt böngésző típusa és verziója, (2) az érintett által alkalmazott operációs rendszer, (3) a honlap, amelyről az érintett a mi honlapunkra hivatkozott (ún. referer), (4) az alhonlapok, melyek a mi weboldalunkon keresztül kerülnek felhívásra, (5) a honlap látogatásának dátuma és időpontja, (6) IP-cím, (7) az érintett internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek számítástechnikai rendszerünk elleni támadás esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Ezen általános adatok és információk használata esetén az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG nem von le semminemű következtetést a az érintett személyére vonatkozóan. Ezekre az információkra sokkal inkább azért van szükség, mert így biztosítható, hogy (1) honlapunkon korrekt tartalommal tudunk szolgálni, (2) honlapunk tartalmát valamint reklámunkat optimalizálni tudjuk, (3) számítástechnikai rendszerünk folyamatos teljesítőképességét és honlapunk működését biztosítani tudjuk, valamint (4) kibertámadás esetén a bűnüldöző szerveket a bűncselekmény felderítéséhez szükséges információkkal el tudjuk látni. Ezeket az anoním adatokat és információkat az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG egyfelől statisztikai, másfelől azzal a céllal értékeli ki, hogy cégünk adatvédelemét és adatbiztonságát növelni tudja, ezáltal pedig az általunk kezelt személyes adatok optimális biztonsága szavatolható legyen. A szerver napló bejegyzések anoním adatai az érintettek által megadott személyes adatoktól elkülönítetten kerülnek tárolásra.

6. Személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az általa kezelt és tárolt személyes adatokat csak arra az időtartamra tárolja, mely a tárolás céljának eléréséhez szükséges vagy amennyit az európai és nemzeti jogalkotás – melyek az adatkezelőre nézve kötelező érvényűek - előírnak.

Amennyiben megszűnik az a cél, ami miatt az adatokat gyűjtöttük és feldolgoztuk vagy lejár az európai és nemzeti jogalkotás által előírt tárolási határidő, úgy a személyes adatok rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zárolásra vagy törlésre kerülnek.

7. Az érintett jogai

 • a) az érintett hozzáférési joga

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az érintett élni kíván ezen jogával, úgy azt mindenkor megteheti az adatkezelő munkatársánál.

 • b) tájékoztatáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől térítésmentesen tájékoztatást kapjon arra vonatkozólag, hogy az adatkezelő milyen személyes adatokat tárol róla, valamint egy másolatot kaphasson arról. Az érintett a következő adatokról kaphat a GDPR értelmében tájékoztatást:

  • az adatkezelés céljai
  • a kezelt személyes adatok kategóriái
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

  Amennyiben az érintett élni szeretne ezen tájékoztatási jogával, úgy azt az adatkezelő munkatársánál kezdeményezheti.

 • c) helyesbítéshez való jog

  Az érintett a GDPR értelmében jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Amennyiben az érintett helyesbítéshez való jogának érvényt szerezne szerezni, úgy bármikor fordulhat az adatkezelő munkatársához.

 • d) törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

  Az érintett a GDPR értelmében jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll és amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
  • Az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  • A személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Ha a fenti indokok valamelyike fennáll és az érintett az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG által tárolt személyes adatainak törlését szeretné kezdeményezi, úgy bármikor fordulhat az adatkezelőhöz. Az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG munkatársa haladéktalanul intézkedik a törlés iránti kérelemmel kapcsolatban.

  Amennyiben az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG a személyes adatokat nyilvánosságra hozta és vállalatunk mint adatkezelő a 17. cikk (1) bekezdése értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. Az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG munkatársa adott esetben intézkedik a szükséges lépésekről.

 • e) az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett a GDPR értelmében jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Amennyiben a fenti feltételek egyike teljesül és az érintett az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG-nál tárolt személyes adatainak korlátozását kéri, úgy azt bármikor megteheti az adatkezelő munkatársánál. Az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG munkatársa intézkedni fog az adatkezelés korlátozásáról.

 • f) az adathordozhatósághoz való jog

  Az érintett a GDPR értelmében jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik valamint amennyiben az adatkezelés nem közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

  Továbbá az adatok hordozhatóságához való jog 20. cikk (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítéséhez az érintett bármikor fordulhat az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG munkatársához.

 • g) tiltakozáshoz való jog

  Az érintett a GDPR értelmében jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  Az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, amennyiben az tiltakozik ellene, kivéve ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG a személyes adatok kezelését közvetlen üzletszerzés érdekében teszi, úgy az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeli.

  Ha a személyes adatok kezelését a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzi, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  A tiltakozáshoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett közvetlenül az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG munkatársához fordulhat. Továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 • h) automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Az érintett a GDPR értelmében jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, amennyiben (1) nem az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy (2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó nem olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, úgy az NAT Neuberger Anlagen-Technik AG megfelelő intézkedésket hoz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  Amennyiben az érintett jogait szeretné érvényesíteni az automatizált döntéshozatal kapcsán, úgy bármikor fordulhat az adatkezelő munkatársához.

 • i) adatkezelési hozzájárulás visszavonásának joga

  Az érintett a GDPR értelmében jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja.

  Amennyiben az érintett ezen hozzájárulás visszavonásának jogával szeretne élni, úgy azt bármikor megteheti az adatkezelő munkatársánál.

8. Adatvédelem pályázati anyagoknál és pályázati eljárásokban

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából gyűjti és kezeli. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez különösen akkor valósul meg, ha a pályázó pályázati anyagait elektonikus úton például e-mailben vagy a honlapon megtalálható online formanyomtatványon keresztül továbbítja az adatkezelő részére. Amennyiben az adatkezelő a a pályázóval munkaszerződést köt, úgy az átadott adatokat az adatkezelő a foglalkoztatási jogyviszony lebonyolítása érdekében a törvényi előírások figyelembevételével tárolja. Amennyiben az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, úgy pályázati anyagát a lemondási döntés ismertetésétől számított legkésőbb 6 hónap múlva automatikusan törli, amennyiben az adatkezelő számára nem merül fel különösen jogos érdek a törléssel kapcsolatban. Ilyen különösen jogos érdek lehet például az Egyenlő Bánásmódról szóló törvény alapján indított eljárás során felmerülő bizonyítási kötelezettség.

9. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásánál, használatánál

Az adatkezelő ezen honlapján a Facebook vállalat bővítményikonjait is integrálta. A Facebook egy közösségi hálózat.

Egy közösségi hálózat nem más, mint egy interneten működtetett közösségi találkahely, egy online közösség, mely lehetővé teszi felhasználói számára, hogy kommunikáljanak egymással és kapcsolatokat teremtsenek a virtuális térben. Egy közösségi hálózat teret adhat vélemények és tapasztalatok cseréjének illetve lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes és üzleti adataik rendelkezésre bocsátását. A Facebook lehetővé teszi a közösségi háló felhasználói számára, hogy többek között személyes profilokat hozzanak létre, fotókat töltsenek fel és ismerőseik körét bővítsék.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok kezelője, amennyiben az érintett nem Amerikában és Kanadában él a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Ezen honlap - melyet az adatkezelő működtet - minden egyes oldalának felhívásával, amelyre elhelyezésre került egy Facebook-Plug-In vagyis bővítmény, az érintett számítástechnikai eszközén lévő böngésző az adott Facebook bővítményen keresztül automatikusan generálja a megfelelő facebook bővítmény letöltését. A Facebook bővítmények teljeskörű áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Ezen technikai eljárás keretében a Facebook értesül arról, hogy az érintett honlapunk mely konkrét aloldalait látogatotta meg.

Amennyiben az érintett személy egyidejűleg a Facebookra is be van jelentkezve, úgy a Facebook a a honlapunkon tett látogatás teljes időtartama alatt értesül arról, hogy az érintett milyen aloldalakat látogat meg weboldalunkon. Ezeket az információkat a Facebook bővítményei gyűjtik és rendelik hozzá az érintett Facebook felhasználói fiókjához. Amennyiben az érintett rákattint a honlapunkon integrált Facebook gombok valamelyikére, például a „tetszik“ gombra, vagy véleményez valamit, úgy a Facebook ezt az információt hozzárendeli az érintett személyes felhasználói fiókjához és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook bővítményein keresztül mindig csak akkor kap információt arról, hogy az érintett a honlapunkat látogatja, ha az érintett a weboldal felhívásának időpillanatában be van jelentkezve a Facebookra; ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett a Facebook bővítményre klikkelt-e vagy sem. Amennyiben az érintett el akarja kerülni az ilyen jellegű adatok Facebooknak történő továbbítását, úgy megakadályozhatja azt, ha weboldalunk felhívása előtt kijelentkezik Facebook fiókjából.

A Facebook által nyilvánosságra hozott adatvédelmi tájékoztatót itt találja https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Ez felvilágosítást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. Továbbá értelmezi, milyen beállítási lehetőségeket kínál a Facebook az érintettek privátszférájának megőrzése érdekében. Ezenkívül különböző applikációkat lehet kapni, melyek megakadályozzák a Facebook részére történő adattovábbítást. Ezen applikációk segítségével az érintettek megakadályozhatják a Facebook számára történő adattovábbítást.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Matomo alkalmazásánál, használatánál

Az adatkezelő ezen honlapján a Matomo bővítményeit is integrálta. A Matomo egy nyilvános szoftvereszköz webes elemzéshez. A webes elemzés adatok kigyűjtése és kiértékelése a weboldalt használó látogatók magatartásáról. Egy webelemző eszköz különböző adatokat rögzít arról, hogy a látogató melyik weboldalról érkezik az adott honlapra (úgynevezett hivatkozó), a honlap melyik aloldalát érte el, vagy hogy a látogató milyen gyakran és mennyi időt tölt el egy aloldalon. A webes elemzés túlnyomórészt weboldal optimalizálására és online reklám költség-haszon elemzésére szolgál.

A szoftvert mi, mint adatkezelők a szerverünkről működtetjük, az adatvédelmi szempontból érzékeny belépési adatok kizárólag erre a szerverre kerülnek mentésre.

A Matomo alkalmazás célja, a látogatók weboldalunkon történő mozgásának elemzése. Az adatkezelő a kinyert adatokat és információkat többek között a weboldal használatának értékeléséhez használja fel, azért, hogy online jelentéseket állítson össze a weboldalunkon lévő aktivitásról.

Matomo beilleszt egy sütit az érintett információtechnológiai rendszerébe. A sütikről a korábbiakban már esett szó. A süti elhelyezése lehetővé teszi számunkra a weboldalunk használatának az elemzését. Minden alkalommal, amikor az érintett meglátogatja valamelyik oldalunkat, akkor a böngésző az érintett számítástechnikai eszközén automatikusan kezdeményezi a Matomo bővítményen keresztül, hogy az adatokat továbbítson a szerverünkre online elemzés céljából. Ezen technikai eljárás keretein belül tudomást szerzünk személyes adatokról, mint az érintett IP címe, ami többek között arra szolgál, hogy képet kapjunk a látogató származásáról és a kattintásokról.

A sütik segítségével személyes adatok, mint például hozzáférési idő, helyszín, ahonnan a hozzáférés történik, és a weboldal látogatásának a gyakorisága kerülnek rögzítésre. Honlapunk látogatásakor ezek a személyes adatok, beleértve a látogató által használt internet csatlakozás IP címe, rögzítésre kerülnek szerverünkön. Ezeket a személyes adatokat lementjük, azonban harmadik félnek nem adjuk át.

Az érintett a sütik elhelyezését honlapunkon keresztül, amint azt fentebb említettük, az internetes böngészőben egy megfelelő beállítás segítségével bármikor meggátolhatja, illetve tartósan megakadályozhatja. Egy ilyen jellegű beállítás az internetes böngészőben megakadályoná az érintett számítástechnikai eszközén a Matamo sütijének elhelyezését is. Ezenfelül a Matomo által már elhelyezett süti internetes böngészőn vagy szoftveres alkalmazáson keresztül bármikor törölhető.

Egy másik lehetőség, a honlap használatához kapcsolódó a Matomo által generált adatrögzítés megakadályozása. Ehhez az érintettnek be kell állítania a böngészőjében a “Do Not Track” vagyis “Ne kövess” funkciót.

Az Opt-out sütik használata azonban azt is eredményezheti, hogy az adatkezelő honlapjainak használata ezáltal nem áll teljeskörűen az érintett rendelkezésére.

A Matomo által közzétett érvényes adatvédelmi szabályok, illetve további információk a következő honlapon olvashatók: https://matomo.org/privacy/

11. Adatvédelmi rendelkezések a Xing alkalmazásánál, használatánál

Az adatkezelő ezen honlapján a Xing bővítményeit is integrálta. A Xing egy internetalapú közösségi hálózati felület, amely összeköti a felhasználót a meglévő üzleti kapcsolataival, továbbá lehetővé teszi új üzleti kapcsolatok kiépítését. Az egyes felhasználók a Xingen keresztül személyes profilt tudnak kialakítani. Például a vállalatok vállalati profilt tudnak létrehozni vagy a Xing oldalán álláshirdetéseteket tudnak megjelentetni.

A Xing működtetője a XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Honlapunk látogatásakor, amikor az általunk, mint adatkezelő által működtetett egyes oldalakon egy Xing komponens van beépítve, akkor a böngésző az érintett számítástechnikai eszközén a automatikusan kezdeményezi egy a megfelelő Xing bővítmény Xing általi letöltését. További információkat a Xing-ről a következő honlapon találhat: https://dev.xing.com/plugins. Ezzel a technikai megoldással a Xing értesül arról, honlapunk mely konkrét aloldalait látogatta meg az érintett.

Amennyiben az érintett egyidejűleg a Xing-en is be van jeletkezve, úgy a Xing az aloldal letöltésével felismeri, a honlapon eltöltött időt, illetve hogy honlapunk mely konkrét aloldalát látogatja az érintett. Ezeket az információkat a Xing gyűjti és hozzárendeli az érintett Xing felhasználói fiókjához. Amennyiben az érintett a honlapunkra beépített Xing gombokat működtet, mint például „megosztás“, ezeket az információkat a Xing hozzárendeli az érintett Xing felhasználói fiókjához, és menti ezeket a személyes adatokat.

A Xing bővítményen keresztül minden olyan alkalommal információt kap arról, hogy az érintett a honlapunkat látogatja, ha az érintett a honlapunk látogatásának időpontjával egyidejűleg a Xing-re is be van jelentkezve. Mindez független attól, hogy az érintett a Xing bővítményre rákattint-e vagy sem. Amennyiben az információk ilyen jellegű Xing-nek történő átadása az érintett számára nem szándékolt, úgy az érintett megakadályozhatja ezt a fajta adatátvitelt azzal, hogy honlapunk látogatása előtt Xing felhasználói fiókjából kijelentkezik.

A Xing által közzétett a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatójukat megtekintheti a következő honlapon: https://www.xing.com/privacy. Továbbá a következő honlapon https://www.xing.com/app/share?op=data_protection megtekintheti a Xing XING-Share-Button-jára vonatkozó adatvédelmi útmutatóját.

12. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásánál, használatánál

Az adatkezelő ezen honlapján a YouTube bővítményeit is integrálta. A YouTube egy nyilvános videómegosztó webhely, ahol a felhasználók ingyenesen tölthetnek fel videóklipeket és más felhasználók szintén ingyenesen nézhetik meg, értékelhetik és kommentálhatják azokat. A YouTube minden fajta videóklip publikálását engedélyezi, nemcsak teljes filmeket és tévéműsorokat, hanem zenei videóklipeket, trailereket vagy éppen a felhasználók által készített házi videókat is.

A YouTube működtetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Honlapunk látogatásakor, amikor az általunk, mint adatkezelő által működtetett egyes oldalakon egy YouTube komponens van beépítve, akkor a böngésző az érintett számítástechnikai eszközén a YouTube videó által automatikusan kezdeményezi egy a megfelelő YouTube bővítmény YouTube általi letöltését. További információkat a YouTube-ról a következő honlapon találhat: https://www.youtube.com/yt/about/de/. Ezzel a technikai megoldással a YouTube és a Google értesül arról, honlapunk mely konkrét aloldalait látogatta meg az érintett.

Amennyiben az érintett egyidejűleg a YouTube-on is be van jeletkezve, úgy a YouTube az aloldal letöltésével a - amennyiben azon YouTube videó van elhelyezve - felismeri, hogy honlapunk mely konkrét aloldalát látogatja az érintett. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti és hozzárendeli az érintett YouTube felhasználói fiókjához.

A YouTube és a Google a YouTube bővítményeken keresztül minden olyan alkalommal információt kap arról, hogy az érintett a honlapunkat látogatja, ha az érintett a honlapunk látogatásának időpontjával egyidejűleg a YouTube-ra is be van jelentkezve. Mindez független attól, hogy az érintett egy YouTube videóra rákattint-e vagy sem. Amennyiben az információk ilyen jellegű YouTube- és Google-nak történő átadása az érintett számára nem szándékolt, úgy az érintett megakadályozhatja ezt a fajta adatátvitelt azzal, hogy honlapunk látogatása előtt YouTube felhasználói fiókjából kijelentkezik.

A YouTube és a Google által közzétett a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatójukat megtekintheti a következő honlapon: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Az adatkezelés jogszerűsége

Vállalatunk számára a GDPR adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja jelent jogalapot az adatkezeléshez, amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy bizonyos célból történő kezeléséhez. Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, mint például termékértékesítésnél vagy szolgáltatások nyújtásánál, úgy az a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapszik. Ugyanez érvényes olyan adatkezelési eljárásoknál is, amikor az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, mint például termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz készített árajánlatok esetében. Amennyiben a személyes adatok kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, mint például adózási kötelezettség teljesítése, úgy az a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapszik. Ritka esetben előfordulhat, hogy a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ez akkor merülhetne fel, ha például egy látogató üzemünkben tett látogatásakor megsérül és emiatt nevének, korának, betegbiztosítási adatainak vagy egyéb létfontosságú információknak orvos, kórház vagy egy harmadik személy részére történő átadása válna szükségessé. Ez esetben az adatkezelés GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d) pontján alapulna. Végül előfordulhat, hogy az adatkezelés GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapszik. Ezen a jogalapon nyugszanak azok az adatkezelési módozatok, amelyek a a fentiek egyikébe se illenek bele, ha ugyanis az adatkezelés a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Azért is élhetünk ezzel az adatkezelési módozattal, mert a jogalkotó külön is kiemelte azt. Azon a véleményen van, hogy jogos érdek akkor is fennállhat, ha az érintett az adatkezelő megbízója (megfontolás tárgya GDPR rendelet 47 második mondat).

14. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés

Amennyiben az adatkezelés a GDPR törvény 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapszik, úgy jogos érdekünk az üzleti tevékenység folytatása munkatársaink és tulajdonosaink jólétének érdekében.

15. Időtartam, a személyes adatok tárolására vonatkozóan

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a mindenkor érvényes törvényi megőrzési határidő. A határidő lejártát követően a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, amennyiben azok a szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez a továbbiakban nem szükségesek.

16. Törvényi vagy szerződéses előírások a személyes adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozóan; szükségesség szerződéskötéshez; az érintett kötelezettsége személyes adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozóan; a rendelkezésre bocsátás megtagadásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása részben törvény által előírt (például adózási szabályok) vagy szerződés által szabályozott (például a szerződő félre vonatkozó adatok). Olykor előfordulhat, hogy szerződéskötés céljából szükséges, hogy egy érintett átadja számunkra személyes adatait, melyeket ezt követően fel kell dolgoznunk. Az érintett például köteles lehet számunkra személyes adatait rendelkezésre bocsátani, amennyiben vállalatunk vele szerződést köt. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása azt vonná maga után, hogy a szerződést nem lehetne megkötni az érintettel. Amennyiben az érintett személyes adatait rendelkezésre szeretné bocsátani számunkra, úgy az érintettnek egy munkatársunkhoz kell fordulnia. Kollégánk az adott egyedi esetre vonatkozóan felvilágosítja Önt, hogy a személyes adatok megadása törvényileg vagy szerződésben előírt vagy szerződéskötéshez szükséges kötelezettség-e, hogy fennáll-e egy kötelezettség a személyes adatok megadására illetve hogy milyen következményei lennének a személyes adatok rendelkezésre bocsátása megtagadásának.

17. Automatizált döntéshozatal ténye

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató a Német Társaság az Adatvédelemért szervezet adatvédelmi tájékoztató készítő programjával Datenschutzerklärungs-Generator DS-GVO és a kölni médiajogra szakosodott WILDE BEUGER SOLMECKE | ügyvédi iroda együttműködésével készült.